PRANGLI  SAAR
                                                                 "Süö mis küps ja räägi mis tosi" 

PROJEKTID

Prangli saare talurahvamuuseumi selts MTÜ
rahastatud projektid:


"Uued kangaspuud Prangli saare kogukonnale" 2019 a.

Rahastaja: Rahandusministeerium "Kohaliku omaalgatuse programm"

Projekti üldmaksumus: 2397.- eur

eesmärk: Uute kangastelgede tellimine, käsitöö arendamiseks Prangli saarel


 "villa viltimise koolitus Prangli saarel" 2016 a. 

Rahastaja: Kultuuriministeerium "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond"

Projekti üldmaksumus: 380.- eur

Eesmärk: On läbi viidud villa viltimise koolitused Prangli saarel. 

"Prangli talurahvamuuseumi stendinäituse valmistamine" 2015 a. 

Rahastaja: Kodaniku ühiskonna sihtkapital KYSK

Projekti üldmaksumus: 670.- eur

Projekti eesmärk: Käesoleva projekti raames on valmistatud Prangli saare talurahvamuuseumi tarvis uue stendinäituse plakatid 

" Prangli saarte loodusmuuseumi rajamine "2014 a. 

Rahastaja: Keskkonna Investeeringute Keskus ( KIK )

Projekti üldmaksumus:  17 905 EUR

Eesmärk:
On rajatud kaasaja nõuetele vastav esimene Prangli ja Aksi e. Väike Prangli saare loodust ning looduslikku ajalugu tutvustav loodusmuuseumi hoone , kus on tutvustatud just Prangli ja Aksi saare erinevate looduskoosluste , looma ja linnuliikide  ning maastiku kujunemise ajalugu ning tänapäeva , mis on ülioluline looduskaitse arengu seisukohalt nii Viimsi vallas , Harjumaal kui kogu Eestis.

" Prangli saarte muuseumi lauad, pingid "

Rahastaja:  Kohaliku Omaalgatuse programm

Projekti üldmaksumus:  1254 EUR

Eesmärk:  

Käesoleva projekti eesmärk on kaasaja nõuetele vastavate laudade ja pinkidega avalik , kõigile külastajatele avatud hästitoimiv Pranglisaarte muusem ja saare avalik internetipunkt , kus on olemas kõik vajalikud võimalused ja vahendid Prangli saare pärandkultuuri ja tavade tutvustamiseks ning laiemate interneti võimaluste loomiseks." Prangli saarte muuseumi infovoldik "

Rahastaja: Kohaliku Omaalgatuse programm

Projekti üldmaksumus: 400 EUR

Eesmärk: 

Käesoleva projekti eesmärk on Prangli saarte muuseumit ning ajalugu tutvustav voldik, kus on kirjeldatud Prangli saarte muuseumit, muuseumis eksponeeritavaid esemeid ja nende ajalugu, Prangli saarel paikenavaid tähtsamaid ajaloolisi paiku , teid ja radasid.


" Eesti Saarte Folklooripäevad "

Rahastajad: KULKA rahvakultuur, KULKA Harjumaa ekspertgrupp, Kultuuriministeerium

Projekti Üldmaksumus: 2500 EUR

Eesmärk:
Eesti Saarte Folklooripäevade korraldamine Prangli saarel.


" Õpiring, Prangli saare naiste käsitööklubi "

Rahastaja: Liikumine Kodukant

Projekti üldmaksumus: 281.70 EUR

Eesmärk: 

Läbi Prangli saarele omaste iidsete , kinda- ja sokikirjasid puudutava info kogumise, käsitöö õpiringi korraldamise ja vajalike käsitöö vahendite soetamisega on loodud Prangli saare elanikele võimalus omandada just iidsele rannarahvale omaseid erinevaid käsitööoskusi ja teadmisi , mis on üliolulised Prangli saare iidsete käsitöövõtete taastamisele, igati abiks ka oma käelise tegevuse arendamiseks ning tulevikus ka elatise teenimiseks.


" Ettevõtlus Prangli saarele " - Koostööprojekt

Rahastaja:  EAS

Projekti üldmaksumus: 25 000 EEK

Eesmärk:
Ettevõtluskoolitused Prangli saarel

 
" Ühises tegutsemises peitub jõud - tööjõud "

Rahastaja:  Sotsiaalministeerium

Projekti üldmaksumus: 48 000 EEK

Eesmärk:  

Läbi traditsiooniliste töövõtete ning ettevõtluse algatamise koolituste on taastatud Prangli saare iidsed käsitöölised traditsioonid, omandatud uued oskused ja teadmised .saare üldiseks tööhõive suurendamiseks ning saare elanike omavaheliseks sotsialiseerumiseks ja põlvkondade vaheliseks siduvuseks.

" Prangli Iidsete kiviaedade taastamine "

Rahastaja: Eesti Kultuurkapital ( KULKA )

Projekti üldmaksumus: 4000 EEK

Eesmärk:
Prangli iidsete kiviaedade koolituse läbiviimine Prangli saarel, koos praktiliste töödega.


" Muuseumiöö Prangli muuseumis "

Rahastaja: Omafinantseering

Projekti maksumus: 2500 EEK

Eesmärk:
Muuseumiöö korraldamine Prangli saarte muuseumis, külalisesinejad Orava rahvamaja lõõtspilli mängijad." Prangli muuseumi ja WIFI punkti arendamine "

Rahastaja:  Kohaliku Omaalgatuse Programm

Projekti üldmaksumus: 4700 EEK

Eesmärk:  
Prangli saare muuseumile ja Prangli saare muuseumis asuva WIFI punkti kasutamiseks Projekti raames soetatud kontori kombaini läbi on arendatud kohaliku Prangli saare elanikkonna kontoriteenuste alaseid võimalusi ,laiendatud erinavaid kontoripõhiseid avalikke teenuseid ning on arendatud ka Prangli saare talurahvamuuseumi seltsi -kui organisatsiooni sisulist tegevust." Saagu soojus "

Rahastaja:  Kohaliku Omaalgatuse Programm

Projekti üldmaksumus:  29 009 EEK

Eesmärk: 
Läbi soojustuse paigaldamise on parandatud Prangli saarte muuseumi eksponaatide hoiutingimusi ning seeläbi efektiivsemalt säilitatud Prangli saare pärandkultuurilisi ning ajaloolisi esemelist ning informatiivset materjali.
" Prangli saare muuseumit ning Prangli saarte ajalugu tutvustava kaardi loomine ja trükkimine"

Rahastaja: Kultuuriministeerium, Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010

Projekti üldmaksumus: 8880 EEK

Eesmärk:
Prangli saarte muuseumit ja Prangli saarte ajalugu tutvustav infokaart, kus on kirjeldatud Prangli saarte muuseumit, muuseumis eksponeeritavaid esemeid ja nende ajalugu, Prangli saartel, seal hulgas Väike Pranglil e. Aksi saarel, paiknevaid tähtsamaid ajaloolisi paiku, teid ja radasid.


" Prangli saare aken maailma "

Rahastaja:  Kohaliku Omaalgatuse programm

Projekti üldmaksumus:  28 246 EEK

Eesmärk: 
 
Käesoleva projekti üldine eesmärk on kaasaja vajadustele ja nõudmistele vastav , Prangli saare esimene avalik traadita interneti alaga interneti punkt koos kohalikele nõudmistele vastava arvutikomplektiga, mis avab Prangli saare elanikele uute võimaluste akna laia maailma .


 

" Aita sõpra hädas "

Rahastaja: Omafinantseering

Projekti üldmaksumus: 2000 EEK

Eesmärk: Kogu saare elanike tarvis Esmaabi koolitus, mille lõppedes väljastatakse tunnistused koolituse läbimise kohta, koolitust viib läbi EVAREST KOOLITUSED OÜ

" Saagu valgus "

Rahastaja: Kohaliku Omaalgatuse programm

Projekti üldmaksumus: 14 635 EEK

Eesmärk:  

 


 Eesti käsitöö –eile, täna homme“

Rahastaja:  Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital ( KYSK )

 Prangli saare talurahvamuuseumi selts osales 2009 aastal projekti partnerina Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projektis
http://www.kysk.ee/?s=186

 Projekti partnerid: juhtivpartner MTÜ Habaja Külade Selts, teised partnerid MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored, MTÜ Taga-Nabala Külade Selts, MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts

Projekti eesmärk: Tuua Harjumaa saarte elanikud mandri külaseltside tegevuste juurde ja samas anda mandriinimestele võimalus tutvuda eluga meie väikesaartel.

Tihendada käsitöö-ja kultuurialaseid sidemeid Eestimaa erinevates piirkondades ja koos leida väljundeid tutvustamaks tulevikus eesti maarahva käsitööd väljaspool Eestit.
Õpetada inimestele nägema võimalusi, et käsitööd tehes ja turustades saab luua sellest endale elatusvahendi.
Projekti partnerid on Harjumaa erinevates piirkondades ja hõlmavad suhteliselt suurt ala. (Kõue vallas 10 küla, Kiili vallas 5 küla, Rae valla keskus, Prangli saar) Me arvame, et on olemas potentsiaalsed võimalused käsitööhuviliste külaseltside ja inimeste võrgustiku tekkimiseks, kes meie tegevuses kaasa lööks.
Olulisemad tegevused: Kaardistada külaseltside ja käsitööhuviliste võrgustik, kes tegelevad aktiivselt käsitööga.
Luua initsiatiivgrupp, kes oleks huvitatud tulevikus eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastale (eelkõige Soome ja Ungarisse).
Korraldada ühiskoolitusi-üritusi, õpperingreis Pranglile ja käsitöölaat.
Projektiga tahame saavutada, et käsitööhuvilised, kes teevad oma külades vägagi unikaalseid käsitööesemeid, aga ei oska leida kontakte ja koostöövõimalusi ning turgu oma toodetele, tunneksid, et neid ei ole jäetud üksi.
Projekti üldeesmärk:
Antud projekti eesmärgiks on luua ja säilitada koostöösidemed Harjumaa saar(t)e ja mandrivaheliste avalike kodanikeühenduste vahel, sidumaks väga erinevate keskkondade, traditsioonide ja pärimuskultuuridega inimesi.
Õpetada inimestele nägema võimalusi, et käsitööd tehes ja turustades saab luua sellest endale elatusvahendid
Ala eesmärgid( s.o tulemused mida soovitakse saavutada projekti lõpuks
Kaardistatud külaseltside võrgustik, kes tegelevad aktiivselt käsitööga.
Loodud 5-10-liikmeline initsiatiivgrupp, kes on huvitatud eesti maaelu kultuuripärandi tutvustamisest teistele hõimurahvastale.
Loodud ühine koduleht või blogi, kus kajastame oma sündmusi.
Projekti jooksul viime igas piirkonnas, s.t. neljas, läbi kaks käsitööalast koolitust.
On loodud tihedad sidemed Harjumaa mandri ja saare vaheliste kodanikeühenduste vahel, edaspidisteks koostöö võimaluste loomiseks mitmesugustes erinevates valdkondades.
On teadvustatud Harjumaa kodanikeühendustele elu võimalikkusest väga erinevates elukeskkondades.
On loodud diskussioon saare ja mandri kodanikeühenduste vahel kodanike kohandumisest, erinevates keskkondades.( nt. saarelt mandrile õppima siirduvad õpilased, kes on terve elu saarel elanud jne.)
On loodud projekti partnerite poolt ühine käsitööhuviliste initsiatiivgrupp, mis aitab edaspidi Harjumaa mandri ja saarte vahelist koostööd jätkusuutlikuna hoida.
Läbiviidud on käsitöölaat.
Projekti lõpuürituseks on korraldatud 1-päevane õppereis Prangli saarele.

 

 Eesti English Русский
«
»

PRANGLI SAARELE VIIB TEID

 www.tuuleliinid.ee 

Otsi
 


KELNASE SADAM

Info: +372 51919167
        +372 56944238
       pranglimuuseum@gmail.com
 
 
Koduleht Elitec'st