PRANGLI  SAAR
                                                                 "Süö mis küps ja räägi mis tosi" 

PÕHIKIRI

 Käesolev põhikiri on kinnitatud 02. juuli 2020

 

 MITTETULUNDUSÜHING

PRANGLI SAARE TALURAHVAMUUSEUMI SELTS

PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on PRANGLI SAARE TALURAHVAMUUSEUMI SELTS (edaspidi “Selts”).
1.2. Seltsi asukoht on Viimsi vald.

 1.3. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

 1.4. Seltsi eesmärkideks on:

   1. Prangli saare inimese ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega materjali kogumine, uurimine, süstematiseerimine ja säilitamine ning selle vahendamine üldsusele;

   2. Prangli saarel loodsussäästva turismi propageerimine ja arendamine, uute turismihuviväärtuste ja –marsruutide loomine;

   3. Prangli saare pärandkultuuri ja –maastiku säilitamine ning hooldamine, looduskaitse, säästva renoveerimise ja ökoloogiliste ehitustehnoloogiate propageerimine;

 1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

   1. haldab muuseumi;

   2. kogub, uurib, süstematiseerib ja arhiveerib Prangli saare ainelise ja vaimse kultuuri arengut iseloomustavat materjali;

   3. korraldab muuseumi kogudes olevate materjalide üldsusele eksponeerimist ja tutvustamist;

   4. tegeleb Prangli saare kultuuripärandit ja looduskeskkonda tutvustavate ringkäikude ja matkate organiseerimise ning läbiviimisega;

   5. viib muuseumi kogude baasil ja kogude täiendamise eesmärgil läbi erinevaid uurimistöid;

   6. teeb uurimistööd muuseumi kogude baasil ja kogude täiendamiseks, mille tulemused vahendatakse avalikkusele näitustegevuse ja trükisõna kaudu;

   7. võimaldab kasutada oma kogu, edastab infot oma kogude kohta;

   8. kogub ja levitab Seltsi tegevusse puutuvat teavet ja teadmisi, korraldab litsentseerimisele mittekuuluvat koolitust, seminare ja nõustamist;

   9. korraldab oma tegevuse rahastamist, arendab majandustegevust, taotleb projektide tugirahastamist rahvusvaheliste organisatsioonide, Eesti, Euroopa Liidu ning teiste riikide valitsus- ja valitsusväliste abiprogrammide, toetuste, fondide, kohalike omavalitsuste ja põhiseaduslike institutsioonide poolt

   10. väikekarja loomade soetamine, pidamine ja karjatamine, propageerides traditsioonilist karjakasvatust ning hoidmaks puisniidud ja rannaalad puhtana;

   11. korraldab külastajate majutamist ja toitlustamist;

    12. Korraldab lastele ja noortele ühe ja mitmepäevaseid huvihariduse ja huvitegevuse laagreid ja malevaid  

    13. Korraldab täiskasvanutele laagreid, infopäevi ja koolitusi.

    14. tegeleb muude tegevustega, mis on kooskõlas Seltsi eesmärkidega ega ole vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.

 1.6. Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõtteks on:

 • liikmete hääleõiguse võrdsus;

 • liikmelisuse vabatahtlikus ja mitteüleantavus;

 • liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused Seltsi ees;

 • liikmete õigus avalduse alusel Seltsist välja astuda;

 • liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

 1.7. Selts võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja iseseisev bilanss.

 1.8. Selts vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

 1.9. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

 2. LIIKMELISUS

 2.1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

 2.2. Peale asutajaliikmete võib Seltsi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ning soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

 2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, taotleja kirjaliku avalduse alusel. Juhatus korraldab ka liikmete arvestust seaduses sätestatud korras.

 2.4. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.

 2.5. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Seltsis lõppeb.

 2.6. Seltsi liikmelisus on seotud liikmemaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu ning liikmemaksu suurus ning tasumise tähtajad määratakse kindlaks asutamislepinguga. Eeltoodud maksude hilisem korrigeerimine (suurendamine, vähendamine, tühistamine, tasumisest vabastamine jms.) ja tasumise tähtaegade määramine kuulub juhatuse pädevusse.

 2.7. Seltsi liige arvatakse Seltsist välja tema surma korral.

 2.8. Juhatus võib Seltsi liikme Seltsist välja arvata, kui ta:

 • ei tasu kindlaksmääratud ajal ning suuruses ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

 • rikub korduvalt Seltsi põhikirja;

 • kahjustab Seltsi tegevust või mainet olulisel määral;

 • on esitanud Seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane;

 2.9. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Seltsi üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

 2.10. Isikul, kelle liikmelisus Seltsis on lõppenud, ei ole õigusi Seltsi varale.

 3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

 3.2. Seltsi liikmel on õigus:

 • osa võtta üldkoosolekust;

 • valida ja olla valitud Seltsi juhtimis-ja kontrollimisorganitesse;

 • saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

 • astuda Seltsist välja;

 • kasutada muid põhikirjas ja seadusandluses ettenähtud õigusi.

 3.3. Seltsi liige on kohustatud:

 • täitma põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

 • õigeaegselt ja täielikult tasuma kõiki põhikirjast tulenevaid makseid;

 4. JUHTIMINE

 4.1. Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Seltsi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Seltsi muu organi pädevusse.

 4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine

 • eesmärgi muutmine

 • juhatuse määramine

 • sisekorraeeskirjade kehtestamine, muutmine ja tühistamine

 • muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine

 • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine

 • Seltsi nimel laenu võtmise otsustamine

 • Seltsile kuuluva vara koormamine ja võõrandamine

 4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmeist kui käesoleva põhikirjaga või seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

 4.5. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud üle poole Seltsi liikmetest, kutsutakse 2 (kahe) nädala möödumisel kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline olenemata kohalviibivate liikmete arvust.

 4.6. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu reeglina lihthäälte enamusega. Erandiks on siinkohal alljärgnevate küsimuste otsustamine:

 4.6.1. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Seltsi liikmete nõusolek.

 4.6.2. Seltsi põhikirja muutmine, tegevuse lõpetamine, lõpetatud Seltsi tegevuse jätkamine ning ühinemis- ja jagunemisotsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

 4.7. Seltsil on ühe kuni kolme liikmeline juhatus, mis juhib ja esindab Seltsi igapäevases tegevuses. Juhatus määratakse asutamisel asutamisliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kolm (3) aastat. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Seltsi juhtida.

 4.8. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes.

 4.9. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja põhikirjas ettenähtud juhtudel. Koosoleku toimumise ajast ja kohas peab juhatus liikmeid teavitama vähemalt 2 (kaks) nädalat ette.

 4.10. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

 4.11. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.10. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

 4.12. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

 5. TEADETE AVALIKUSTAMINE

 5.1. Seltsi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

 5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

 5.3. Seltsi teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse poolt.

 6. VARA
Seltsi vara tekib liikmemaksudest ja muudest maksetest, Seltsi vara kasutamisest ja põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tasuliste ürituste ja tegevuse korraldamisest, kirjastus-, koolitus- ja nõustamistegevusest, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, toetustest annetustest ning muudest laekumistest, mis pole vastuolus seaduse ega Seltsi põhikirjaga.

 7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

 7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste Seltsi organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

 7.2. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

 8. MUUD TINGIMUSED

 8.1. Selts lõpetatakse:

 • üldkoosoleku otsusega;

 • pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu;

 • liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

 • üldkoosoleku või volinike koosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;

 • muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

 8.2. Seltsi tegevuse lõpetamine, jagunemine, ühinemine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

 8.3. Seltsi tegevuse lõpetamise korral jaotatakse Seltsi vara selleks õigustatud isikute vahel seaduses ettenähtud tingimustel ja korras

 8.4. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.  

Eesti English Русский
«
»

PRANGLI SAARELE VIIB TEID

 www.tuuleliinid.ee 

Otsi
 


KELNASE SADAM

Info: +372 51919167
        +372 56944238
       pranglimuuseum@gmail.com
 
 
Koduleht Elitec'st